İşitme Cihazları İleri Yaşlarda Bilişsel Gerilemeyi Yavaşlatıyor

0
800

AB’nin SENSE-Cog Projesi’nden yapılan son önemli araştırmaların bir özeti​

YAZARLAR:
 Piers Dawes, PhD; Asri Maharani, MD, PhD; James Nazroo, MD, PhD; Gindo Tampubolon, PhD, ve Neil Pendleton, MD, PhD,

Haber Kaynağı: Hearing Aids Could Slow Cognitive Decline in Later Life

SENSE-Cog Project finds a reduction in rate of cognitive decline following hearing aid use.http://www.hearingreview.com/2019/01/evidence-hearing-aids-slow-cognitive-decline-later-life/


Şekil- 1: Bunama İçin Risk Faktörleri

Dünyada bunaması (dementia, demans) olan yaklaşık 47 milyon insan bulunmaktadır Önümüzdeki 30 yıl boyunca, bu sayının iki katından fazla (131 milyon) olması beklenmektedir. Bunama, bunamaya sahip bireyin onunla birlikte yaşayan arkadaşlarını ve ailelerini fiziksel ve psikolojik olarak derinden etkileyebilir. Sosyal ve sağlık maliyeti bunama hastaları için önemlidir. Bu nedenle, bunama başlangıcını önlemenin veya geciktirmenin yollarını tanımlamak uluslararası bir önceliktir.

Bunama için bilinen en güçlü risk faktörü yaşlanma olmasına rağmen, bunama yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. 2017’de The Lancet‘de yapılan bir araştırmada, bunamanın risk faktörleri ile iligli bir yaşam kursu modeli özetlenmiştir ve orta yaştaki işitme kaybının bunama için bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir (Şekil 1). 

İşitme kaybına sahip popülasyon ile ilişkilendirilen bu ayrışma (PAF, her bir risk faktörünün gücü ile her bir risk faktörünün sıklığının çarpılması ile hesaplanmıştır ) % 9 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, orta yaştaki işitme bozukluğunu ortadan kaldırmak teorik olarak bunama vakalarının sayısının % 9 azalmasını sağlayacaktır (% 9’un hepsinin sadece işitme kaybının bunama riski üzerindeki nedensel etkisinden kaynaklandığını varsayarsak). 

İşitme kaybının PAF değeri yüksektir, çünkü oldukça yaygındır. 55 yaş üstü bireylerin yaklaşık% 32’sinde önemli bir işitme kaybı bulunmaktadır. İlgi çekici olasılık, işitme bozukluğunu tedavi ederek demans vakalarının sayısını azaltmanın mümkün olup olmadığıdır.

İşitme cihazları, işitme bozukluğu bağlamında yaşam kalitesini ve iletişimin geliştirilmesinde etkilidir. Dolayısıyla asıl soru, işitme cihazlarının bunama riskini azaltmaya yardımcı olup olmadığıdır.

Bu çalışmada, işitme cihazı kullanımı ile bilişsel gerilemenin daha yavaş olması arasında bir bağlantı olabileceğine dair önemli kanıtlar bulduk.

İşitme Cihazları Bilişsel Gerilemeyi Yavaşlatabilir mi?

Yukarıda belirtildiği gibi, görme ve duyma problemleri ile depresyon ve bunamanın birlikte var olması, yaşlı yetişkinlerde yaygın ve zayıflatıcı bir durumdur. Bunların eklenerek artan etkileri (yani her birinin kombinasyonları), sadece bireysel koşullarınkinden çok daha büyük olabilir. SENSE-Cog Projesi ( www.sense-cog.eu ) bu önemli alanı araştırmaktadır ve yaşam kalitesini artırabilen sağlık, sosyal bakım bütçelerini optimize etmeye yardımcı olacak yeni araçlar ve evde destek sistemleri geliştirerek Avrupa genelinde kaynak sağlamayı amaçlamaktadır. Ocak 2016’da başlayan bu proje Aralık 2020’ye kadar devam edecektir. Altı iş paketi (WP) grubundan biri olan Sense-Cog WP1 grubu, farklı topluluklardaki yaşlı Avrupalılar arasında işitme, görme ve bilişsel, duygusal sistemler arasındaki bağlantıları araştırmaktadır. Böylece amaçlanan, erken tanıya teşvik etmek ve sağlık hizmetlerini ve müdahalelerini planlamaktır.

Journal of the American Geriatrics Society ‘nin Temmuz 2018’de yayınlanan 3 numaralı çalışmasında, US Health and Retirement Study (HRS)’de yer alan 50 yaş ve üstü 2.040 katılımcının verileri kullanılmıştır. Kullanılan HRS verileri 18 yıl boyunca her 2 yılda bir toplanmıştır. En az 3 zaman noktası için veriye sahip olan ve bir noktada işitme cihazlarını kullanmaya başlayan insanlar çalışmaya dahil edilmiştir. 


Bilişsel fonksiyonun yörüngeleri, kişilerin işitme cihazlarını kullanılmasından önce ve sonra elde edilen hafıza testi puanlarına dayanarak çizildi. Cinsiyet, eğitim, sigara kullanımı, alkol tüketimi, medeni durum, istihdam, fiziksel aktiviteler, depresyon belirtileri ve sağlık komorbiditeleri dahil olmak üzere potansiyel rahatsızlıklar ayarlandığında, hafıza testindeki bilişsel gerileme oranının kabul edilenden daha yavaş olduğunu tespit ettik. İşitme kayıplı bireyler hafıza testinde; işitme cihazlarını kullanmadan önce yılda ortalama 0,1 daha az kelime hatırlayabiliyorlardı. İşitme cihazlarını kullanmaya başladıktan sonra, yılda hatırlanan kelimelerdeki azalma oranı 0,02 daha az olmuştur (Şekil 2). 

İşitme cihazı kullanımını takiben bilişsel gerileme oranında yavaşlama bulunması, yaşa bağlı işitme kaybının etkin bir şekilde tanımlanmasının ve tedavisinin yaşa bağlı bilişsel yörüngeler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini ve muhtemelen bunama insidansını azaltabileceğini göstermektedir.

Çalışmamızın en önemli avantajlarından biri, aynı kişilerde işitme cihazı kullanımından önce ve sonra bilişsel değişim oranlarının incelenmesini içermesidir. Önceki çalışmalar, işitme cihazı kullanıcıları ve kullanıcı olmayan kişilerin bilişsel sonuçlarını karşılaştırmıştır. Ancak, bu çalışmalarda elde edilen bilişsel sonuçlardaki belirgin farklılıklar, katılımcıların demografik farklılıklarından kaynaklanıyor olabilir.

Çeşitli mekanizmalar, işitme cihazı kullanımı ile yavaş bilişsel gerileme arasındaki ilişkiyi açıklayabilir. Birinci mekanizma, işitme cihazlarının depresyonu azaltabildiği, bilişsel olarak sosyal etkileşime teşvik edebileceği, daha büyük fiziksel aktivite ve / veya öz yeterliliğe teşvik edebileceği, tümü bilişsel işlevi koruyan dolaylı hipotezidir. Diğer bir olası mekanizma nörobiyolojiktir. İşitme cihazları, duyusal deprivasyonun beyin fonksiyonu üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilir. The Baltimore Longitudinal Study of Aging işitme kaybı olan katılımcıların tüm beyninde, özellikle sağ temporal lobda, atrofinin hızlandırılmış olduğunu göstermiştir.

Son çalışma, işitme bozukluğunun önlenmesinin, tanımlanmasının ve tedavisinin bilişsel bozulmanın başlangıcını geciktirmeye ve yaklaşmakta olan demans riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. İyi işitme sağlığı, iyi bilişsel sağlık için kritik olabilir.

Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Demansın en sık görülen nedeni, tüm demanshastaların en an yarısının muzdarip olduğu Alzheimer hastalığıdır. Bununla birlikte, beyni zayıflat- tığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık vardır.​

http://www.videnscenterfordemens.dk/media/910860/plakat_demenssygdomme%20-%20hvad%20er%20demens%20-%20tyrkisk.pdf

Bir Cevap Yazın