Odyolog Kimdir?

0
761

Odyolog: Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan, sağlıklı bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis veya tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur. (Kanun Sayısı:6225, Kabul Tarihi:06/04/2011)Görev Tanımları: (22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007)​

a) İşitme ve denge ile ilgili hastalık­ların tanısında uzman heki­minin yön­lendirme­siyle tanısal test­lerin gerçek­leştir­ilmesi ve reha­bil­i­ta­sy­onu ile işitme reha­bil­i­ta­sy­onu için kul­lanıla­cak ciha­zların belir­len­mesi, seçimi ve pro­gram­lan­masını yapar.

b) İşitme sağlığının korun­ması ve işitme kay­bının önlen­me­sine yöne­lik çalış­malar yapar.

c) İşitme tarama pro­gram­larında görev alır ve bu pro­gram­lar­daki test­leri yapar.

ç) Gürültü ölçüm­lerini yaparak işit­menin korun­ması hakkında gerekli öner­il­erde bulunur.

d) Cer­rahi işlem­ler esnasında cer­rahın gerekli görmesi duru­munda işitme ve denge ile ilgili sinir monitöriza­sy­onu yapar.

e) Kulağa implante edilen ciha­zlarda ameliyat sırasında ve son­rasında cihaz ayarla­malarını yapar.

f) İşit­sel algı değer­lendirmesi ve reha­bil­ta­sy­onu yapar.

g) İşitme ile ilgili eğitim pro­gram­larının hazır­lan­masında görev alır.

Odyoloji işitme, dengeyle ilgili çalışmalarınyapıldığı ve işitme- denge bozukluklarının araştırıldığı bilim dalıdır. Odyoloji biliminin uygulayıcıları, meslek elemanlarına odyolog denir.Türkiye’de odyoloji eğitimi 40 yıldır lisansüstü düzeyde (yüksek lisans(bilim uzmanlığı) ya da doktora(bilim doktorluğu)) yürütülmüştür. Lisans eğitimi ilk olarak 2011- 2012 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünde başlamıştır.

Odyologlar;

  • ​İşitme ve denge problemlerinin tespiti ve değerlendirilmesi.
  • İşitme ve denge problemi olan kişilerin rehabilitasyonu
  • İşitme kaybının önlenmesiİşitme Cihazı Uygulaması, rehabilitasyonu.
  • Koklear implant aday değerlendirme, rehabilitasyon, programlama ve takibi
  • Dil ve konuşma bozukluklarını tarama ve değerlendirme gibi konularda yetkin uzmanlardır.

ÇALIŞMA ALANLARI: Hastaneler, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri, Devlet Kuruluşları, Özel Klinikler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri,Odyoloji bilimi çeşitli disiplinlerle karşılıklı ve sıkı ilişki içersindedir. Kulak Burun Boğaz Hekimleri, Odyometristler, Dil Konuşma Terapistleri, Özel Eğitim Uzmanları, İşitme Engelliler Öğretmenleri, Fizyoterapistler, Psikologlar klinik uygulamalarda odyologlarla işbirliği içersindedir.

Bir meslek ter­cih ederken iş olanakları, maaş duru­mun­dan önce mesleğin sizin ilginize, beğeninize, kişil­iğinize uygun olup olmadığını araştır­malısınız. Sev­erek icra edilecek bir meslek ter­cih edildiği zaman meslekte iler­leme kaçınıl­maz olur.​

Bir Cevap Yazın